Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

Ekoaktywni

Badają i chronią przyrodę

niedziela, 12 sierpnia 2018 11:25 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Jedną ze świętokrzyskich organizacji pozarządowych zrzeszających miłośników przyrody jest Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody. Choć jego siedziba mieści się w Kielcach i skupia ono swą działalność na ziemi świętokrzyskiej, to organizacja legitymuje się ogólnopolskim zasięgiem.

Zwrot podatków

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej TBOP, celem działania towarzystwa jest przede wszystkim prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem krajowej fauny i flory, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, a także szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony.

DOKUMENTUJĄ I BADAJĄ

Zakładane cele towarzystwo realizuje angażując się w szereg przedsięwzięć. To między innymi inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz przyrodniczych, propagowanie wiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochrony w środkach masowego przekazu, współpraca z podmiotami samorządowymi oraz państwowymi przy tworzeniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska, a także prowadzenie i wspieranie przyjaznej przyrodzie działalności gospodarczej.

Jako jeden z podstawowych celów pracy towarzystwo wymienia prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych. Aby to osiągnąć TBOP tworzy archiwa gromadzące wyniki badań oraz kartoteki zbierające przyrodniczo cenne dane. W 2013 została ponadto uruchomiona elektroniczna Kartoteka Przyrodnicza.

MONITORUJĄ PRZYRODĘ

Kieleckie Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody  prowadzi też szereg działań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W tych przedsięwzięciach współpracuje między innymi z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk czy Komitetem Ochrony Orłów. Wśród realizowanych w tym zakresie działań warto wymienić między innymi  Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych, Monitoring Ptaków Drapieżnych, Monitoring łabędzia krzykliwego, mewy czarnogłowej, podgorzałki, dubelta, ślepowrona czy Monitoring noclegowisk gęsi.

TBOP prowadzi też własne projekty badawcze, takie jak Ptaki Kielc, Regionalny Atlas Ptaków Lęgowych, Monitoring zimujących ptaków szponiastych i srokosza czy Inwentaryzacja rzadkich gatunków chwastów w województwie świętokrzyskim.

 Członkowie TBOP angażują się ponadto w międzynarodowe projekty badawcze. Uczestniczyli w badaniach ptaków na Krymie, w Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Rosji, Łotwie i Litwie.

UCZĄ

Kolejnym celem Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody jest szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, a także o jego zagrożeniach i metodach ochrony. Działalność edukacyjna jest realizowana jest poprzez prowadzenie zajęć z prelekcji multimedialnych, warsztatów terenowych i konkursów z udziałem uczniów, zwłaszcza tych na  najwcześniejszych etapach edukacji.

Duże zainteresowanie ofertą edukacyjną na terenie Kielc zaowocowało współpracą z uczestnikami programu Zielony Patrol. Towarzystwo prowadzi także działalność edukacyjną dla mieszkańców regionu. To m.in. otwarte "Spotkania z przyrodą", warsztaty terenowe i akcje informacyjne oraz happeningi, takie jak Dni Ziemi czy Europejskie Dni Ptaków.

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO