Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»CIEKAWOSTKI»Konkurs "1 z 100" - kupon do MK Bowling

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

INFORMACJE KIELCE

Konkurs "1 z 100" - kupon do MK Bowling

19 lipca 2017 / Tekst

Konkurs „1 ze 100" - kupon do MK Bowling w Galerii Echo! W komentarzu pod konkursowym postem na FanPage Radia eM Kielce wpisujesz liczbę, która Twoim zdaniem jest „szczęśliwą liczbą”, która uprawnia do odbioru kuponu. Każda osoba może wpisać tylko jeden komentarz pod postem z jedną liczbą całkowitą. Pamiętaj, udostępnij post swoim znajomym! Osoba, która jako pierwsza trafi w "szczęśliwą liczbę", dostanie od nas oprócz kupon upoważniającego do godzinnej gry w kręgle w MK Bowling w Kielcach, proste zadanie do zrealizowania. Powiemy o nim w wiadomości prywatnej na FB.

Gramy o godzinny kupon na grę w kręgle w MK Bowling w Galerii Echo! Powodzenia!

Nazwisko zwycięzcy ogłosimy najpóźniej w czwartek przed 10.00 (ale postaramy się jak najszybciej). Udostępniajcie post konkursowy!

REGULAMIN KONKURSU „1 ze 100”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „1 ze 100” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Radio eM Kielce , 25-013 Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 4, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest Radio eM Kielce , 25-013 Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 4 zwane dalej „Fundatorem”.

4. Regulamin Ogólny Konkursu został udostępniony w Internecie, na stronie http://www.em.kielce.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Konkurs realizowany jest na profilu facebookowym Radia eM Kielce - https://www.facebook.com/radioemkielce lub na stronie internetowej www.em.kielce.pl

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie wpisać w odpowiednim poście na profilu Radia eM Kielce na facebooku lub na stronie www.em.kielce.pl jaka liczba całkowita z puli od +1 do +100 jest liczbą uprawniającą do odbioru nagrody w konkursie.

5. Liczba uprawniająca do odbioru nagrody jest każdorazowo podawana na antenie Radia eM Kielce co najmniej 12 godzin przez rozpoczęciem konkursu.

6. Uczestnik oddaje głos poprzez wpis na fanpage Radia eM Kielce pod postem, w którym Organizator wzywa Uczestników do udziału w konkursie lub poprzez formularz na stronie www.em.kielce.pl .

7. Za głos ważny uznaje się niebudzący wątpliwości zapis np. „7”, „99”, „76”.

8. Głosy do konkursu przyjmowane są max. 2 godziny od ogłoszenia konkursu.

9. Z jednego konta na Facebooku lub z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos. Drugi i kolejne głosy z tego samego konta facebookowego lub e-mailowego będą nieważne.

10. Organizator nie dopuszcza innej formy przesyłania odpowiedzi do konkursu niż podana w § 2 pkt. 6.

11. Uczestnik, który jako pierwszy wpisze poprawną liczbę pod postem konkursowym na Facebooku lub w formularzu na stronie www.em.kielce.pl otrzyma od Organizatora dodatkowe pytanie lub zadanie do wykonania.

12. Poprawna odpowiedź na zadane pytanie w wiadomości prywatnej na Facebooku lub w e-mailu do Organizatora upoważni do odbioru nagrody w konkursie.

13. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi lub nie wykonania zadania określonego przez Organizatora żaden z Uczestników konkursu nie jest uprawniony do otrzymania nagrody.

14. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku lub poprzez e-mail.

15. Warunkiem odebrania nagrody przez Uczestnika jest okazanie dokumentu tożsamości zgodnego z informacjami zawartymi na profilu Uczestnika na Facebooku oraz w informacjach prywatnych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

16. Uczestnik nie ma prawa do odwołania się od postanowień Organizatora dotyczących przyznania nagrody lub odmowy przyznania nagrody.

17. Każdy Uczestnik wszystkich edycji Konkursu „1 z 100” może wygrać tylko jedną nagrodę.

18. Uczestnik musi mieć polubiony profil Organizatora - https://www.facebook.com/radioemkielce

19 . Uczestnik może udostępnić publicznie na swojej „ścianie” na portalu Facebook post konkursowy, ale nie jest to warunkiem uczestnictwa w konkursie.

20. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

§ 3 NAGRODY

1.Organizator przeprowadzi nieograniczoną liczbę edycji konkursu „1 z 100”.

2. Pierwsza edycja Konkursu zorganizowana zostanie w dniu 16 listopada 2015.

3. Nagrodami w poszczególnych edycjach Konkursu będą: bilety, zaproszenia, wejściówki na wydarzenia sportowe, kulturalne, muzyczne i inne, którym patronuje Organizator oraz przedmioty ufundowane przez sponsorów.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych - tj.: imienia i nazwiska, adresu zameldowania i zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego - przesłanych w wiadomości prywatnej do Organizatora.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

4. Odbiór nagród odbywa się osobiście w siedzibie Organizatora:

Radio eM Kielce

ul. Jana Pawła II 4

25-324 Kielce

a) Sekretariat Organizatora jest czynny w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator określi inne miejsce odbioru nagrody.

6. Nagrody należy odebrać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, akceptuje regulamin w całości i podporządkuje się jego postanowieniom.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna